Tulajdonlap

Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapról hiteles másolat adható ki (és elektronikus dokumentumként hiteles és nem hiteles másolatok szolgáltathatók az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározottak szerint). Tulajdoni lap másolatot csak a körzeti földhivatalok és a kihelyezett földhivatali ügyfélszolgálatok adnak ki!

Hiteles másolat a biztonsági elemekkel (biztonsági papír, pecsétcímke, átpántoló címke) felszerelt és a földhivatal által záradékolt és hitelesített másolat.

A tulajdoni lapról igényelhető másolatok típusai:

szemle (csak a fennálló bejegyzéseket tartalmazza),
teljes (valamennyi bejegyzést – fennállót és töröltet is – tartalmazza).

A tulajdoni lap másolat kérelemre szolgáltatható. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét. A kötelezően kitöltendő kérelem nyomtatványok itt tölthetők le. A földhivatal a kérelemben szereplő adatokat a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi.

A hatósági és egyéb (pl. pénzintézeti, hagyatéki) eljárásokhoz jellemzően szemle másolat szükséges. A tulajdoni lapba való betekintés csak ingatlan fekvése szerinti illetékes körzeti földhivatalban vehető igénybe.

Igazgatási szolgáltatási díjak
A hiteles tulajdoni lap másolat díjára, a személyes és tárgyi mentességekre vonatkozó szabályokat az 1996. évi LXXXV. tv. tartalmazza. 2010 január 1-ét követően a

hiteles tulajdoni lap másolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 6250.- Ft
A tulajdoni lap másolat kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a díj befizetése megtörtént.

A díjat az illetékes földhivatalnál a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a pénztárba történő készpénzbefizetéssel, vagy amennyiben a földhivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával, vagy a megyei földhivatal előirányzat-felhasználási keret számlája javára történő készpénz-átutalási megbízással (csekken), illetve átutalási megbízással lehet megfizetni. Utóbbi két esetben a befizetést igazolni kell!

A díjat annak kell megfizetnie, aki a tulajdonilap másolat szolgáltatását kéri. Hiteles tulajdoni lap másolatot az ország bármely ingatlanáról az ország bármely földhivatala szolgáltathat a földhivatalok országos rendszere a TakarNet rendszer felhasználásával.

Tulajdoni lap és részei

A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza:

a település neve, az ingatlan címe
helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület)
az ingatlan területe (m2-ben)
művelési ága (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó), vagy a művelésből kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület fő rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.)
mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi osztálya, területe és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték)
az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, műemlék, társasház, stb.)
telki szolgalmi és földhasználati jog

A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információt tartalmazza a következők szerint:
tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, a tulajdonoshoz fűződő kiskorúság, gondnokoltság ténye)
állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
vagyonkezelői jog

A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz fűződő egyéb jogokat és azok jogosultjait:

földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga
földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog
elő-, visszavásárlási, vételi jog
tartási és életjáradéki jog
jelzálogjog, végrehajtási jog

továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például:

a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye
jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás
bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás
kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása
bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye
elidegenítési és terhelési tilalom
ranghely fenntartás
ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
tartós környezetkárosodás
épület létesítésének vagy lebontásának ténye.

Az elmúlt években és különösen a nagytömegű lakáshitelezések megindulása után megszaporodtak a visszaélések a földhivatalok által kiadott tulajdoni lap másolatokkal.
Számos esetben előfordult, hogy hamis, illetve hamisított tulajdoni lap másolatok kerültek forgalomba, vagy nem a földhivatal által kiadott „tulajdoni lap” alapján akartak különböző ügyeket elintézni.

A hiteles tulajdoni lap másolat biztonsági elemei:
A változások nem érintik a tulajdoni lap tartalmát, illetve annak tartalmi jellemzőit. Ez azt jelenti, hogy a korábban használatos tartalmi felépítés és szövegforma nem változik, de speciális biztonsági papíron jelenik meg, valamint kiegészül egy átpántoló, és egy biztonsági pecsétcímkével is.
A nyomtatást követően a tulajdoni lap másolat lapjait összetűzik, majd az átpántoló címkével a tűzést leragasztják. Ezután a szokásos módon a földhivatal hagyományos pecsétje és az ügyintéző aláírása, végül a biztonsági pecsétcímke kerül a tulajdoni lap másolatra.

Forrás: foldhivatal.hu