Egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A Hitelező bank az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult a kölcsön ügyleti kamatát, kamattámogatott hitel esetén a kölcsön szerződéses kamatát, a kölcsönhöz kapcsolódó díjakat, jutalékokat és költségeket egyoldalúan, az Adósok / Zálogkötelezettek számára kedvezőtlenül módosítani: (A hitelintézetekről szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája.)

1. A Hitelező az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult a kölcsön ügyleti kamatát, kamattámogatott hitelek esetén a kölcsön szerződéses kamatát egyoldalúan, az Adósok / Zálogkötelezettek számára kedvezőtlenül módosítani:

a) A jogi, szabályozói környezet megváltozása
– a Hitelező – hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó, vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása;
– a Hitelező – hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása;
– kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása.

b) A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása
A Hitelező forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:
– Magyarország hitelbesorolásának változása,
– az országkockázati felár változása (credit default swap),
– jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,
– a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása,
– a Magyar Állam vagy a Hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása,
– refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,
– a Hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása.
c) Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása
– Az ügyfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Hitelező vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában
bekövetkező változásokra –, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.
– A Hitelező mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy a Hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.
– A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás.

2. A Hitelező a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) változása esetén jogosult a kölcsönhöz kapcsolódó díjak, jutalékok és költségek mértékét (kivéve a fix díjak, jutalékok és költségek, valamint a százalékos mértékű díjak minimum és maximum értékét*) egyoldalúan, az Adósok / Zálogkötelezettek számára kedvezőtlenül módosítani.

3. A Hitelező a fentiek mellett vis maior események – hirtelen bekövetkező nagyfokú pénzés tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén jogosult átmenetileg, a zavarok fennállásáig egyoldalúan kamatot, díjat, jutalékot, költséget az Adósok / Zálogkötelezettek számára kedvezőtlenül módosítani.
– A szerződés alapján felszámított fix díjak, jutalékok és költségek – beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak, jutalékok és költségek fix összegű minimum és maximum értékét is – a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i értékhez képest automatikusan módosulnak a honlapon történt közzététel napját követő hónap 4. napjától. Az Adósok ezt követően a módosult díjat, jutalékot és költséget kötelesek megfizetni a Hitelező részére. A díjak, jutalékok és költségek éves fogyasztói árindex változásával járó megváltozása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A módosult díjak, jutalékok és költségek értékét a Hitelező – legkésőbb a Központi Statisztikai Hivatal honlapján történő közzétételt követő hónap 4. napjáig – hirdetmény útján közli az Adósokkal.

A fentiekben megjelölt valamennyi ok változása önmagában nem feltétlenül eredményezi a fogyasztói kölcsönszerződés kamat- díj- vagy költségelemének módosítását. A Hitelező bármikor úgy is dönthet, hogy a fentiektől eltérően, az ügyfelek számára kedvezőbb kamatot, díjat, költséget, vagy jutalékot alkalmaz.

Szólj hozzá!